q Zásady ochrany osobných údajov - smyslnedobroty.sk

Zásady ochrany osobných údajov

 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA / KTO SME

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba: „GDPR”) je Šárka Slunská IČO 04576501 s sídlom P.Bezruče 266, 69142 Valtice (ďalej iba: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú: adresa pre doručovanie P.Bezruče 266, 69142 Valtice , adresa elektronickej pošty info@smyslnedobroty.cz/sk, telefón +420 776 833 514
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Naša webová adresa je: https://www.smyslnedobroty.cz/sk.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len „Plnenie zmluvy“),
  • oprávnený záujem správca na poskytovaní priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len „Oprávnený záujem“),
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len „Súhlas“).
 2. Zo strany správca nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

ÚČEL SPRACOVANIA, KATEGÓRIE, ZDROJE A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvyVybavenie objednávky a odpoveď na otázku zaslanú cez kontaktný formulárOsobné údaje zákazníkov (kontaktné údaje, niekedy dátum narodenia)E-mailová komunikácia, kontaktný formulárSubdodávatelia, mailingové služby,
cloudové úložiská, prepravné spoločnosti,
platobné brány
Oprávnený záujemZajištění správné funkčnosti webuCookies (technické)Prihlásenie do užívateľského účtuWebhostingové služby, subdodávatelia

VLOŽENÝ OBSAH Z ĎALŠÍCH WEBOV

Príspevky na týchto stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napríklad videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa chová rovnakým spôsobom, ako keby návštevník navštívil iný web.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať dáta o vás, používať súbory cookies, vkladať ďalšie sledovanie od tretích strán a sledovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom, vrátane sledovania interakcie s vloženým obsahom, pokiaľ máte účet a ste prihlásení na danú webovú stránku.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCA)

Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiská dát a súborov.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Pre užívateľov, ktorí sa registrujú na tomto webe, ukladáme tiež osobné údaje, ktoré uvádzajú vo svojom užívateľskom profile. Všetci užívatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje (s výnimkou toho, že nemôžu zmeniť svoje užívateľské meno). Administrátori webu môžu tiež tieto informácie zobraziť a upravovať.

VAŠE PRÁVA    

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe, hlavne …
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo vyplnením dopytového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 6. 4. 2020.